Privacyverklaring Trevvel Driver App

Trevvel respecteert jouw privacy. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook heel zorgvuldig behandeld en goed beveiligd. In dit privacybeleid leggen wij verder uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Samenvatting

Wanneer je de app Trevvel Driver App gebruikt worden persoonsgegevens van je verwerkt. Dit gaat onder meer om je logginggegevens en je locatiegegevens. Die gegevens gebruiken wij om onze diensten te kunnen verlenen. Voor het gebruik van die gegevens vragen wij je waar nodig om toestemming. Als je een account hebt kun je meer diensten afnemen. Het kan zijn dat voor die diensten meer persoonsgegevens moeten worden verwerkt.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Zo zullen we jouw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Jouw gegevens zijn bij ons goed beveiligd. Verder hebben we maatregelen genomen om extra zorgvuldig met de locatiegegevens om te gaan. Lees voor meer details verder in dit privacybeleid.

Trevvel

Trevvel B.V. is gevestigd aan 3065WC te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65164644.

Onze app Trevvel Driver App

Trevvel Driver App is de chauffeurs app, om je centrale te koppelen. Deze app is beschikbaar voor de iPhone- en het Android-platform. De app wordt gratis ter beschikking gesteld.

Het is tevens mogelijk een account af te sluiten. De app biedt in dat geval meer mogelijkheden. Deze is ontwikkeld in samenwerking met Pitane B.V., gevestigd aan de Marinus van Meelweg 12 te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17117270.

Gegevens die wij verwerken en waarvoor deze worden gebruikt

Bij het gebruik van de app worden verschillende gegevens van je geregistreerd en verder gebruikt.

Trevvel Driver App verwerkt standaard de volgende gegevens.

Voor alle gebruikers:

 • Technische gegevens over je telefoon. Dit betreft gegevens als één of meer unieke nummers die naar je telefoon verwijzen.

Indien je hiervoor toestemming geeft in de app, verwerken wij voor alle ingelogde gebruikers ook de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens. Dit betreft gegevens over je exacte locatie, richting, snelheid en het tijdstip van de meting.

Reden

Deze gegevens hebben wij nodig voor onder meer het verwerken van je wagenlocatie aan de centrale (in de voorgrond en achtergrond) + stations en laadpalen in de buurt op te halen. Je kunt hierover meer lezen verderop in dit privacybeleid.

 • Contactgegevens: e-mailadres en je wachtwoord, alsmede alle door jezelf in het account ingestelde contactgegevens (zoals telefoonnummer, subcentrale, naam).
 • Betaalgegevens: gegevens over facturen en betalingen inclusief de eventuele betaalhistorie.
 • Gebruiksgegevens: gegevens omtrent je historische ritten omtrent je gebruik van door ons aangeboden aanvullende diensten en in de app gemaakte instellingen en voorkeuren.

Reden

Deze gegevens hebben wij nodig om de app goed te laten functioneren en onze dienstverlening te kunnen verlenen.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

Hierboven hebben we uitgelegd welke gegevens we van je verwerken.

Trevvel gebruikt deze gegevens + overige applicatiepermissies voor de volgende doeleinden:

Locatie

 • het tonen van laadpalen in de buurt van jouw locatie
 • het tonen van treinstations in de buurt van jouw locatie
 • het aanbieden van ETA/ETD-informatie over de door jou afgelegde rit

Pushnotificaties

om jou in staat te stellen meldingen te ontvangen over eventuele dienst updates

Logging

om jou beter en sneller te kunnen helpen met eventuele problemen in de app

Algemeen

 • om in contact met je te kunnen treden, bijvoorbeeld om je een gereset password toe te kunnen sturen per SMS naar je mobiele telefoon
 • om onze eigen dienstverlening te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door te kijken welke (onderdelen van) onze producten en diensten wel of niet populair zijn en welke functionaliteiten nog verbeterd kunnen worden
 • om statistieken over het gebruik van onze producten en diensten te kunnen opstellen
 • om onze producten en diensten verder te beveiligen tegen misbruik
 • om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die voor ons gelden
 • om eventuele geschillen te kunnen beslechten
 • doorgifte van gegevens indien gebruiker van diensten van derden gebruikt maakt
 • andere doeleinden waarvoor je ons afzonderlijk toestemming voor hebt gegeven

Wat is de rechtsgrond van deze verwerkingen?

Het verwerken van je gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden:

 • de door jouw gegeven toestemming (bijv. de locatiegegevens)
 • de uitvoering van de overeenkomst met jou
 • wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale wetgeving)
 • onze gerechtvaardigde belangen (bijv. de ontwikkeling van nieuwe diensten of het genereren van statistische gegevens)

Welk gerechtvaardigd belang heeft Trevvel?

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens die verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het leveren van onze diensten, die niet zijn gebaseerd op een wettelijke plicht, noch op jouw toestemming, beroept Trevvel zich op het zogenaamde “gerechtvaardigd belang”. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in al datgene wat noodzakelijk is voor het normale beheer en de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Uiteraard houden we daarbij rekening met je privacy. Wanneer je vindt dat we je privacy schenden, staat het je vrij een klacht in te dienen (zie verderop in dit statement).

Aanvullende diensten

In de toekomst zijn er mogelijk aanvullende diensten die door Trevvel zelf worden aangeboden en aanvullende diensten die door derde partijen worden aangeboden.

Gebruikers met een account kunnen mogelijk aanvullende diensten van Trevvel afnemen. Deze diensten brengen aanvullende verwerkingen van persoonsgegevens met zich mee. We hebben dat hiervoor bij de doeleinden al uitgelegd.

Bij aanvullende diensten van derde partijen sluit je een contract met die derde partij. De voorwaarden en het privacy statement van die derde partij zijn van toepassing. We zullen je daar op wijzen voordat je de dienst afneemt.

Indien je aanvullende diensten van derde partijen afneemt, zal Trevvel standaard niets anders doen dan het doorgeven van de door jou geselecteerde gegevens aan de betreffende derde partij. Wij slaan deze gegevens alleen zelf op wanneer je ons daar toestemming voor geeft. Bij het vragen van toestemming zal Trevvel Driver App toelichten welke gegevens en met welk doel wij de gegevens willen verwerken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Onderdeel van bepaalde aanvullende diensten kan zijn dat je gegevens wel met derde partijen worden gedeeld. Wanneer dat het geval is, zullen we je hierover duidelijk vooraf informeren. We zullen daarbij aangeven wat het privacybeleid van de ontvangende partij is. Je kunt dan zelf beslissen of je wel of niet van de aanvullende dienst gebruik wilt maken (en dus je persoonsgegevens door ons aan die derde partij wilt laten doorgeven of niet).

Je gegevens zullen verder niet aan andere derde partijen worden verstrekt, tenzij we hier op grond van de wet toe verplicht zijn. De enige gegevens die we in andere gevallen aan andere derden verstrekken zijn gegevens op geaggregeerd niveau / groepsniveau, dus niet meer herleidbaar tot een individuele telefoon / persoon.

Gebruik en opslag van locatiegegevens

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, worden bij het gebruik van de app locatiegegevens verwerkt en opgeslagen. In dat geval wordt namelijk van iedere rit de afgelegde route, datum/tijd en snelheid vastgelegd. Dit gebeurt anoniem, zoals hierna verder wordt uitgelegd.

De logging data die wij verzamelen wordt geanonimiseerd. Op hoofdlijnen hebben we daarvoor de volgende maatregelen getroffen:

–   uniek sessienummer: iedere sessie krijgt een uniek nummer mee, dat iedere sessie weer anders is. Er is geen verband tussen die nummers.

–   beperkte opslag: na een 14 dagen worden deze loggings-gegevens door ons verwijderd.

Beveiliging van de gegevens

Trevvel zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn van de gegevens

Trevvel bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Jouw rechten

Intrekken toestemming

In de app kun je uitschakelen dat locatiegegevens en/of logging worden bijgehouden. Door die optie uit te schakelen, trek je tevens je toestemming voor het bijhouden van die gegevens in. Het uitzetten van de optie heeft geen effect op de gegevens die we al hebben opgeslagen; de uitschakeling werkt alleen voor de toekomst.

Recht op bezwaar

Voor alle verwerkingen die niet op toestemming gebaseerd zijn en die verder gaan dan noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke plichten of het uitvoeren van de overeenkomst, kun je bezwaar indienen via onderstaande gegevens. Wij zullen het bezwaar vervolgens beoordelen en daar een beslissing op nemen. Als we het met je bezwaar eens zijn, zullen we de betreffende verwerking van persoonsgegevens staken.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Trevvel Driver App, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Trevvel B.V.

Postbus 4202, 3006 AE Rotterdam

of neem rechtstreeks contact met ons op